Call us: 0834957959
LINE: -

Flash Drive 16GB หลากสีสัน

สถานะ: In stock

- USB 2.0 ความเร็วสูง
- ใช้งานได้กับพีซีและระบบ MAC
- ใช้งานง่าย
- จัดเก็บ แบ่งปัน และถ่ายโอนรูปภาพ, วิดีโอและไฟล์เพลง