Call us: 0834957959
LINE: -

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- มีไฟฉายในตัว (กดเปิดโดยปุ่ม Power 2 ครั้ง)
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- มีไฟฉายในตัว (กดเปิดโดยปุ่ม Power 2 ครั้ง)
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-1.0A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 1.0A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) สะดวกสำหรับคนที่มีสายชาร์จแบบ Micro USB (Android)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.0A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- เวลาที่ใช้ชาร์จแบตสำรอง : 2-3 ชั่วโมง
- อายุการใช้งาน :ใช้งานในการชาร์จ ได้ถึง 500 - 600 ครั้ง
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) สะดวกสำหรับคนที่มีสายชาร์จแบบ Micro USB (Android)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-1.5A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-1.5A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)และ Lightning (iPhone 5-6-7)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) และแบบ Lightning(iPhone 5-6-7)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จเข้า 2 : DC 5V-1A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V- 2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V- 1A
- กระแสไฟชาร์จออก 3 : DC 5V- 1A
- กระแสไฟชาร์จออก 4 : DC 5V- 1A
- เวลาที่ใช้ชาร์จแบตสำรอง : 3-4 ชั่วโมง
- อายุการใช้งาน :ใช้งานในการชาร์จ ได้ถึง 500 - 600 ครั้ง
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) และแบบ Lightning (Iphone 5-6-7)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จเข้า 2 : DC 5V-1A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V- 2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V- 1A
- เวลาที่ใช้ชาร์จแบตสำรอง : 3-4 ชั่วโมง
- อายุการใช้งาน :ใช้งานในการชาร์จ ได้ถึง 500 - 600 ครั้ง
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) และแบบ Lightning (Iphone 5-6-7)